...

Biuro Kochaniecki – księgowość dla e-commerce

Polityka plików cookie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 – kochaniecki.pl

 

I. Definicje

 

 1. Na potrzeby Regulaminu stosowane są następujące definicje:

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Regulamin – niniejszy wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 6. Serwis Internetowy/Serwis – wszystkie elementy składające się na witrynę internetową, działającą pod domenąpl;
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach opisanych w pkt III poniżej;
 8. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 9. Usługodawca – BIURO KOCHANIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 73, 60 – 312 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000978879, NIP: 7792540861, REGON: 522389241, o kapitale zakładowym w wysokości: 5  000,00 zł;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze strony Serwisu.

 

 

II. Postanowienia ogólne Regulaminu

 

 1. Regulamin został stworzony zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
  2. warunki świadczenia Usług elektronicznych, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz informacje o zakazie dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin, w sposób umożliwiający mu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Treści Serwisu adresowane są do potencjalnych klientów zainteresowanych prowadzeniem przez Usługodawcę m.in. usług rachunkowych, podatkowych oraz prawnych, kierowanych w szczególności do przedsiębiorców z sektora e – commerce.
 5. Serwis internetowy zawiera prezentację i opis usług świadczonych przez Usługodawcę poza Serwisem. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez:
  1. wiadomość e-mail, pod adresem: biuro@kochaniecki.pl;
  2. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 663 150 590; +48 665 004 270;
  3. formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego.

 

 

III. Świadczenie Usług elektronicznych

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników, m.in. takie jak: korzystanie ze strony Serwisu poprzez przeglądanie treści zamieszczonych na stronie, w tym opublikowanych przez Usługodawcę opinii, usługę przekierowania na zewnętrzne social media Usługodawcy, formularz kontaktowy oraz formularz rezerwacji.
 2. Z chwilą otwarcia, a tym samym rozpoczęcia korzystania ze strony Serwisu, następuje zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci korzystania ze strony Serwisu, które może polegać w szczególności na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie, w tym opisów usług świadczonych przez Usługodawcę oraz opublikowanych przez Usługodawcę opinii klientów.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w ppkt powyżej, zawierana jest na czas nieoznaczony, natomiast rozwiązanie Umowy następuje poprzez opuszczenie strony Serwisu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Usługi elektronicznej w postaci przekierowania go ze strony Serwisu, na stronę zewnętrznych platform, w postaci mediów społecznościowych, jak np. Facebook, na konta Sprzedawcy, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci przekierowania, o którym mowa w ppkt powyżej, następuje w momencie naciśnięcia ikony dedykowanej konkretnej platformie, do której Użytkownik chce zostać przekierowany i ulega rozwiązaniu z chwilą przekierowania Użytkownika na zewnętrzną platformę.
 6. W przypadku Użytkownika, który korzysta z Usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego, zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje w momencie wysłania wiadomości przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi zwrotnej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika.
 7. Użytkownik Serwisu może zarezerwować termin rozmowy lub konsultacji ze specjalistą, o tematyce związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę, za pośrednictwem specjalnego formularza rezerwacji, za pośrednictwem którego Użytkownik wybiera temat rozmowy lub konsultacji, specjalistę, datę i godzinę, spośród dostępnych w elektronicznym kalendarzu rezerwacji.
 8. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci skorzystania z formularza rezerwacji, następuje w momencie wypełnienia formularza wymaganymi danymi oraz informacjami, a następnie naciśnięcia przycisku dedykowanemu rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji, Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, potwierdzającą dokonanie rezerwacji. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą anulowania rezerwacji lub przystąpienia realizacji usługi docelowej, która została zarezerwowana.
 9. Zarezerwowana usługa, o której mowa w ppkt powyżej, świadczona jest poza Serwisem, na odrębnych zasadach.

 

IV. Opinie

 

 1. Usługodawca publikuje na stronie Serwisu zweryfikowane, pozytywne opinie dodane przez swoich klientów w wizytówce Google.
 2. Opinie dodawane w wizytówce Google, podlegają weryfikacjom i standardom określonym przez Google, na które Usługodawca nie ma wpływu.
 3. Usługodawca, przed publikacją opinii na swojej stronie, dokonuje ich weryfikacji pod kątem tego, czy opinie pochodzą od klientów Usługodawcy, sprawdzając czy opinia pochodzi od osoby, która faktycznie korzystała z usług świadczonych przez Usługodawcę, poprzez weryfikację tożsamości.
 4. Usługodawca publikuje na stronie Serwisu jedynie te opinie, które są zredagowane w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, bez używania wulgaryzmów i innych słów uznawanych powszechnie za obraźliwe oraz opinie, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mają charakteru zniesławiającego, znieważającego, naruszają dobra osobiste, prawa autorskie, służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy lub stanowią jakikolwiek czyn nieuczciwej konkurencji.

 

 

V. Wymagania techniczne

 

 1. W celu korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, konieczna jest współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika i Usługodawcy.
 2. Współpracę systemów teleinformatycznych zapewnia łączne spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych w postaci dostępu do sieci Internet oraz odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego korzystanie z Internetu, za pośrednictwem urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik chce korzystać ze strony Serwisu.
 3. Korzystanie z wszelkich usług elektronicznych w sieci Internet, w tym również z Usług elektronicznych świadczonych na stronie Serwisu, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, jak np. wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika, czy pozyskania i modyfikacji danych Użytkownika przez nieuprawnione do tego osoby.
 4. W celu zniwelowania ryzyk wskazanych w ppkt 3 powyżej, Usługodawca rekomenduje stosowanie środków technicznych, które są w stanie zapobiec wskazanym ryzykom, np. w postaci programów antywirusowych.

 

 

VI. Zasady korzystania ze strony Serwisu

 

 1. Użytkownik powinien korzystać ze strony Serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem i jednocześnie z poszanowaniem zasad przyjętych w Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi zwyczajami.
 2. Użytkownik w szczególności nie powinien:
 1. dostarczać i przekazywać treści, które mogłyby być uznane za naruszające przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza rezerwacji;
 2. zamieszczać jakichkolwiek programów, plików, aplikacji, w tym również ich rozszerzeń, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działanie oprogramowania strony Serwisu, urządzeń służących do jej działania, a także urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników (w tym w szczególności wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania);
 3. podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić lub doprowadziłyby do ingerencji w działanie strony Serwisu (działania o charakterze programistycznym, hakerskim);
 4. omijać zabezpieczeń Strony Serwisu poprzez wykorzystywanie tzw. luk bezpieczeństwa,
 5. wykorzystywać treści zamieszczonych na stronie w sposób wykraczający poza użytek własny tj. naruszać prawa własności intelektualnej, o których mowa w pkt VII poniżej.

 

VII. Własność intelektualna

 

 1. Twórcą treści zamieszczonych na stronie, w tym przede wszystkim, nazwy, domeny, logo, tekstów informacyjnych, opisów jest Usługodawca, któremu przysługują w tym zakresie wszelkie prawa autorskie, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści, o których mowa w ppkt 1 powyżej, jedynie na własny użytek, bez prawa do udzielania sublicencji.
 3. Użytkownik nie powinien bez zgody Usługodawcy, w jakikolwiek sposób rozpowszechniać treści publikowanych na stronie Serwisu.
 4. Złamanie przez Użytkownika zasad wskazanych w niniejszym pkt, stanowić będzie naruszenie praw autorskich Usługodawcy, co może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamacje na Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu, np. na różnego rodzaju nieprawidłowości w działaniu strony Serwisu, zakładek, czy formularza kontaktowego lub rezerwacyjnego.
 2. Użytkownik może złożyć reklamacje w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Usługodawca rekomenduje formy kontaktu wskazane w pkt I Regulaminu, tj. telefonicznie pod numerem: +48 663 150 590; +48 665 004 270,  mailowo pod adresem: biuro@kochaniecki.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało m.in. takie elementy jak:
 1. krótki opis, wskazujący czego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (opis sytuacji, okoliczności problemu);
 2. datę opisywanego zdarzenia, które jest przyczyną reklamacji;
 3. dane osobowe identyfikujące Użytkownika, umożliwiające kontakt zwrotny i rozpatrzenie reklamacji.
  1. Usługodawca rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

 

IX. Informacja o polubownym rozwiązywaniu sporów dla Konsumentów

 

 1. Użytkownicy będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy nimi, a podmiotami innymi niż Konsumenci, w sposób polubowny i pozasądowy.
 2. Do rozwiązywania sporów w sposób opisany w niniejszym pkt służy:
 1. stały polubowny sąd konsumencki za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
 3. platforma internetowa ODR, za pośrednictwem której niezależny mediator rozstrzyga spory powstałe pomiędzy Przedsiębiorcami a Konsumentami. Platforma znajduje się pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

 

X. Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Serwisu, np. wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych do formularza kontaktowego powoduje, że Usługodawca staje się ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane poprzez wykorzystanie plików cookies.
 3. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią w tym zakresie inaczej.
 3. W przypadku sporów w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w przypadku sporów z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami – sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.
 4. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Usługodawcę informacji na stronie głównej Serwisu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 5. Regulamin w obecnej wersji funkcjonuje od dnia 22 lutego 2024 r.

 

 

Załącznik nr 1– Formularz reklamacji Usługi elektronicznej

 

 

Dane adresata (Użytkownika):

……………………………

……………………………

……………………………

BIURO KOCHANIECKI SPÓŁKA                   Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 1. Grunwaldzka 73, 60 – 312 Poznań

 

 

Oświadczenie o reklamacji usługi elektronicznej

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*), że w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych na stronie Serwisu Internetowego, składam reklamację na następującą  Usługę lub Usługi…………………………………….. (np. przeglądanie treści zamieszczonych na stronie Serwisu, korzystanie z formularza kontaktowego).

Problem miał miejsce ……………………………………… (proszę o wpisanie daty i godziny) i polegał na:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(proszę o opis problemu, np. błąd przy wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego).

 

 

 

………………………………

                                                                                                                 Data i podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.