Usługi księgowe

– kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– sporządzanie pełnego sprawozdania finansowego,
– sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie innych ewidencji podatkowych (ryczałty, karta podatkowa etc.),
– etc.

Usługi prawne

doradztwo w sprawach związanych z działalnością gospodarczą,
– kompleksowe zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
– obsługa prawna w zakresie bieżących obowiązków KRS,
– windykacja należności,
– sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
– etc.

Usługi podatkowe

– konsultacje w zakresie aktualnych przepisów podatkowych,
– doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
– odzyskiwanie zapłaconego za granicą podatku VAT (VAT-REF),
– reprezentacja przed organami skarbowymi w toku postępowania kontrolnego lub podatkowego oraz w procedurze odwoławczej,
– wypełnianie wszelkich deklaracji podatkowych,
– etc.