Usługi księgowe

– kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– sporządzanie pełnego sprawozdania finansowego ,
– sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie innych ewidencji podatkowych (ryczałty, karta podatkowa etc.),
– etc.